Liftutbildning viktigt att lära sig om påkörningsrisk vid arbete med mobila arbetsplattformar – liftar – TMA skydd vad är det?

Vikten av att hantera påkörningsrisk vid arbeten med lyft

Att undvika påkörningar vid arbete med liftar är av yttersta vikt för att säkerställa både arbetstagarnas och allmänhetens säkerhet. Här är några viktiga åtgärder och förhållningssätt som bör beaktas. Se till att alla har goda teoretiska och praktiska kunskaper gällande liftar det löser ni enklast med att utbilda personalen med en Liftutbildning som www.liftutbildningen.se.

Fråga som vi ofta får på Liftutbildningen:

Fråga: Måste jag använda fallskydd / personlig fallskydd i min lift / mobila arbetsplattform?
Svar: Ja när det finns påkörningsrisk eller vältningsrisk för liften ska detta användas. Detta går ni igenom när ni tar fram er riskanalys för arbete med liften.

Arbetsmiljölagen och skydd mot påkörningar

Följande gäller från arbetsmiljölagen när du ska arbete med mobila arbetsplattformar, saxliftar, bomliftar eller skylift (släpvagnslift).  

Arbete

Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. (KAP 2 § 2)

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (KAP 3 § 2)  

AFS 2006:6 § 15

En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

AFS 2006:6 § 18

När en anordning för lyft av last eller personer används på plats där det finns risk för att anordningen blir påkörd av annat fordon skall åtgärder vidtas som förhindrar detta.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en process för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö på arbetsplatser. Det är en metod som organisationer och företag använder för att förebygga olyckor, ohälsa och arbetsrelaterade skador genom att systematiskt identifiera, bedöma och åtgärda risker.

Här är en beskrivning av de grundläggande stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Kartläggning av arbetsmiljön

Det första steget är att kartlägga arbetsmiljön för att identifiera risker och faror som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Detta kan inkludera att undersöka arbetsplatsens fysiska, kemiska, biologiska och psykosociala faktorer.

Riskbedömning

Efter att arbetsmiljön har kartlagts görs en riskbedömning för att bedöma vilka risker som är mest akuta och vilka åtgärder som behövs. Detta innebär att utvärdera sannolikheten för att en olycka ska inträffa och allvarlighetsgraden av dess konsekvenser.

Åtgärdsplanering Basen på riskbedömningen

Utarbetas en åtgärdsplan för att minska eller eliminera identifierade risker. Detta kan inkludera implementering av förebyggande åtgärder såsom ändringar i arbetsmetoder, införande av skyddsutrustning, eller förbättring av arbetsplatsens layout.

Genomförande av åtgärder

Efter att åtgärdsplanen har utarbetats och godkänts, implementeras de åtgärder som krävs för att förbättra arbetsmiljön. Det är viktigt att alla medarbetare är medvetna om och engagerade i genomförandet av åtgärderna.

Uppföljning och utvärdering

Efter att åtgärderna har implementerats är det viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera deras effektivitet. Detta kan inkludera att övervaka arbetstagarnas hälsa och säkerhet, utvärdera incidentrapporter och genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner.

Kontinuerlig förbättring

Det sista steget i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att kontinuerligt sträva efter förbättringar. Detta kan innebära att identifiera nya risker eller utmaningar och anpassa åtgärdsplanen efter behov för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö på lång sikt.

Genom att följa dessa steg och engagera både arbetsgivare och arbetstagare i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan organisationer skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla sina anställda. Detta inte bara gynnar individens välmående utan kan också leda till ökad produktivitet och minskade kostnader relaterade till olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen.

Liftutbildning - TMA bil - när behöver jag personligt fallskydd

Trafikverkets krav och TMA-Skydd: Minska påkörningsrisken vid vägarbeten

Det ska alltid användas TMA-skydd när du arbetar ute på Trafikverkets vägar som då är de större vägarna som E4, E18 m.fl. Påfarter till dessa men även andra vägar som Trafikverket förvaltar och underhåller. Givetvis ska du alltid själv ta med i riskanalysen och beställa ut ett TMA-skydd om du arbetar vid en väg där det finns risk för påkörning i högre hastigheter.

Skyddsanordningar ska vara energiupptagande.

Skyddsanordningar ska användas vid arbeten där allmän trafik förekommer.  Skyddsanordningar ska kunna fånga upp fordon vid påkörning på ett sådant sätt att skador på trafikanter och egendom begränsas. Längsgående skydd ska vara avledande för Energiupptagande skydd ska användas vid personkorgsarbeten där passerande motorfordonstrafik förekommer. Fordon som används för personkorgsarbeten får inte vara sitt eget skyddsfordon.  

TMA-Bilar: Minska påkörningsrisk vid lyftarbete på vägar och arbeten i trafikerade områden

En av de mest innovativa lösningarna för att öka säkerheten på vägarna är TMA-bilar, som spelar en avgörande roll i att minimera risken för allvarliga olyckor på våra vägar vid påkörningsrisk. Men vad är egentligen en TMA-bil och hur fungerar den?

TMA står för “Truck Mounted Attenuator”, vilket i princip är en fordonsmonterad stötdämpare. Dessa bilar är specialdesignade fordon som vanligtvis används i samband med vägarbeten eller andra situationer där det finns risk för att fordon kan köra in i arbetande fordon, liftar eller vägarbetare.

TMA-bilens funktion och säkerhetsfördelar

TMA-bilar är utrustade med en stötdämpare som är placerad på baksidan av fordonet. Stötdämparen är konstruerad för att absorbera kraften från en kollision och därigenom minimera skadan på fordonet och dess förare.
Tanken är att om en bil skulle köra in i TMA-bilen bakifrån, skulle stötdämparen absorbera kraften från kollisionen och därigenom minska risken för allvarliga skador.

Hur fungerar det?

När en TMA-bil används vid vägarbete placeras den vanligtvis bakom de arbetande fordonen som din lift och ni som arbetar där. Om en förare inte uppmärksammar de varningsskyltar och konerna som markerar arbetsområdet och kolliderar med TMA-bilen, kommer stötdämparen att aktiveras och absorbera kollisionens energi. Detta hjälper till att skydda föraren och minimera risken för allvarliga personskador på dig som arbetar med liften och hindra dödsfall.  

Betydelsen av TMA-bilar för ökad säkerhet på vägar och utsatta områden

TMA-bilar spelar en avgörande roll när det gäller att öka säkerheten på vägarna, särskilt i situationer där arbetare befinner sig nära trafikerade områden. Genom att minska risken för olyckor bidrar TMA-bilar till att skydda både arbetare och förare och skapar en tryggare arbetsmiljö på vägarna.

Sammanfattning TMA-bilar: Avgörande för ökad trafiksäkerhet och arbetsmiljö

TMA-bilar är en viktig del av trafiksäkerheten och spelar en avgörande roll för att minska risken för olyckor på våra vägar. Deras förmåga att absorbera kraften från en kollision gör dem till livräddare på vägarna och bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på eller använder våra vägar. Det är därför viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma och investera i denna typ av teknologi för att förbättra trafiksäkerheten överallt.   Ni ska fundera när ni tar fram er riskanalys för arbetet med liften om det kommer finnas trafik som kommer med hög hastighet och kan köra på Liften. Finns risken för olycka och kan en TMA-bil förhindra en påkörning i hög hastighet på liften som du står i?