Liftutbildning vad säger lagen?

Genom liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP) kan användare av lyftanordningar där liftar och mobila arbetsplattformar ingår, effektivt uppfylla de utbildningskrav som fastställs i lagstiftningen.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetstagaren har den nödvändiga utbildningen och kunskapen för att hantera arbetet på ett säkert sätt och minimera riskerna (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §).

För användning av lyftanordningar och lyftredskap regleras kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6). Enligt denna föreskrift måste personer som använder lyftanordningar där liftar ingår vara väl förtrogna med arbetsuppgifterna och besitta både teoretiska och praktiska färdigheter för att säkerställa säker användning. Arbetsgivare är skyldiga att ha dokumentation som styrker arbetstagarens teoretiska och praktiska kompetens. Dessutom krävs skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda lyftanordningar.

I kommentarerna till föreskriftens 29 § framgår det att svensk standard, närmare bestämt SS-ISO 18878:2013, ger riktlinjer för innehållet i utbildningen av förare av mobila arbetsplattformar. Denna svenska standard utgör grunden för utformningen av Liftläroplanen (LLP), som är anpassad efter dessa riktlinjer.

Genom att följa Liftläroplanen (LLP) och utbildningen som den erbjuder kan liftanvändare säkerställa att de uppfyller de juridiska krav och bestämmelser som ställs på utbildning och säker användning enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Länken till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:06 ger mer detaljerad information om dessa bestämmelser.

Liftutbildning - vad säger lagen?